استاديوم ورزشي مراغه از حرف تا عمل

چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 10:56

بسم الله الرحمن الرحیم

استاديوم ورزشي مراغه از حرف تا عمل


سرگذشت پروژه استاديوم ورزشي مراغه از کلنگ زني تاکنون:


متعاقب نامه شماره ۴۷۸ / ۱۶ مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۷۲ رئيس وقت اداره تربيت بدني شهرستان مراغه به وزير وقت مسکن و شهرسازي در خصوص واگذاري رايگان سه هکتار از اراضي زمين شهري واقع در پهرآباد جهت احداث استاديوم ۵۰۰۰ نفري و موافقت وزير وقت، قطعه زمين موضوع درخواست، به سازمان تربيت بدني واگذار و عليرغم کلنگ زني پروژه بنام استاديوم ۲۰۰۰۰ نفري و الصاق تابلو به همين تعداد لکن در قالب استاديوم ۵۰۰۰ نفري مراغه در زميني به مساحت ۵/۱۶ هکتار و زيربناي ۴۱۳۵ متر مربع طي قرارداد شماره ۱۹۰۷۵ / ۸۵ / ش مورخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۵ با پيش بيني اعتبار ۳۲۰۸۶۷۹۲۱۹۰ ريال به مدت ۲۴ ماه به شرکت ساختماني و مهندسي رهگا به عنوان پيمانکار واگذار و با وجود مصوبه دومين سفر استاني دولت نهم مبني بر ضرورت تکميل و بهره برداري پروژه ناشي از عدم تخصيص به موقع اعتبار و پرداخت نشدن صورت وضعيت هاي پيمانکار، پروژه با پيشرفت فيزيکي ۳۶ درصدي و جمعاً با تخصيص يازده ميليارد ريالي در اوايل سال ۱۳۹۰ تعطيل مي گردد که با شروع دوره نمايندگي، رئيس وقت اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه طي شماره ۴۶۳ / ۱ / ۲۴ مورخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۱ مراتب تعطيلي کامل پروژه را ناشي از عدم تأمين مالي و تخصيص اعتبار گزارش نموده مضافاً اينکه راجع به مطالعه، طراحي مسير، تملک و احداث راه دسترسي به استاديوم نيز اقدامي صورت نگرفته بود.

 

اهم اقدامات انجام گرفته توسط جناب آقاي مهدي دواتگري در خصوص تکميل استاديوم مراغه:
 تشکيل نشست و تنظيم صورتجلسات با مسئولين شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور در خصوص شروع مجدد پروژه، تخصيص اعتبارات پروژه و رفع مشکلات موجود در جريان اجراي پروژه.
 پيگيري و انجام ملاقات با رؤساي جمهوري، معاون اول رئيس جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزراي ورزش و جوانان در خصوص قرار گرفتن پروژه در قالب طرح هاي مصوب مهر ماندگار (در وهله اول) سپس تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز.
 فروردين ماه ۱۳۹۲ برگزاري مناقصه، انتخاب شرکت مهندسي لوله پي گستر (بعنوان پيمانکار) بر مبناي قيمت مانده پروژه با احتساب تورم ( يکصد و هفتاد ميليارد ريال)، انعقاد قرارداد شماره ۱۳۵۸/۹۲-ش مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۲ شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور با پيمانکار و شروع مجدد عمليات اجرايي از تاريخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲.
شايان ذکر است که اين پروژه در سال ۱۳۸۵ با پيش بيني اعتبار ۳۲۰۸۶۷۹۲۱۹۰ ريال به پيمانکار واگذار شده بود که به لحاظ گذشت زمان و تورم ناشي از آن تکميل و بهره برداري از پروژه به اعتبار بيشتري نياز دارد.
 تشکيل جلسات با مديران شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور، شوراي اسلامي و شهرداري مراغه در خصوص تعيين مسير دسترسي به استاديوم به موازات تکميل و بهره برداري از پروژه.
 احداث ۱۷۵۶۸ متر مربع زمين بازي و زمين تمرين
 اتمام ساخت و نصب گرادان ها
 تکميل اسکلت بتني
 احداث جايگاه تماشاچيان و نيز جايگاه تماشاچيان ويژه
 جدول کاري و محوطه سازي پارکينگ ها
 احداث ۲۲۰۰ متر ديوار محوطه
 تامين مبلغ شانزده ميليارد ريال از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه جهت تملک اراضي و احداث مسير دسترسي به استاديوم.
 افزايش پيشرفت فيزيکي پروژه از ۳۶ درصدي ابتداي دوره به ۹۵ درصد، با جذب يکصد و سي ميليارد ريال اعتبار در دوره سي ماهه.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن