بسم الله الرحمن الرحیم

استاديوم ورزشي مراغه از حرف تا عمل


سرگذشت پروژه استاديوم ورزشي مراغه از کلنگ زني تاکنون:
متعاقب نامه شماره ۴۷۸ / ۱۶ مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۷۲ رئيس وقت اداره تربيت بدني شهرستان مراغه به وزير وقت مسکن و شهرسازي در خصوص واگذاري رايگان سه هکتار از اراضي زمين شهري واقع در پهرآباد جهت احداث استاديوم ۵۰۰۰ نفري و موافقت وزير وقت، قطعه زمين موضوع درخواست،

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن